Avukat Ömer Müslüman http://www.omermusluman.com/rss.php Avukat Ömer Müslüman tr-TR © 2014 Webcinari.com Sun, 25 Dec 2013 19:00:21 +0300 20 Avukat Ömer Müslüman http://www.omermusluman.com/img/logo.png http://www.omermusluman.com/rss.php Avukat Ömer Müslüman Kamu ?hale Hukuku www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=7/ www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=7/ Mvekkil firmalarin 4734 ve 4735 saiili Kanunlar ve ikincil mevzuattan kainaklanan uiuimazliklarina gerek idareler ve gerekse de Kamu ihale Kurumu nezdinde giriiimde bulunmak suretiile zm retmeie aliiilmaktadir. Konusunda uzman ve baiarili kadro tarafindan Kamu ihale Hukuku alaninda sunulan bailica hukuki hizmetler iu iekildedir: ihale iartnamelerine, ihale kararlarina karii iikaiet, itirazen iikaiet baivurusunda bulunmasi, Kamu ihale Kararlarina karii iptal davasi ailmasi, Ailmii olan davalara mdahil olunmasi, Kamu ihalelerine katilmaktan iasaklanma kararlarina karii dava ailmasi, Kamu ihale Kurumu dzenleiici iilemlerine karii dava ailmasi, Kamu ihale Szleimelerinden kainaklanan uiuimazliklarin idari ve iargisal srete zmlenmesi, ier tesliminden kainaklanan uiuimazliklar, Sre uzatimindan kainaklanan uiuimazliklar, Birim Fiiat Farklarindan kainaklanan uiuimazliklar, Eskalasiona iliikin uiuimazliklar, Ek imalatlara iliikin uiuimazliklar, Hakediilerin tahsilinden kainaklanan uiuimazliklar, Her trl hukuki daniimanlik ve iardim 2013-11-25 Enerji Hukuku www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=6/ www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=6/ Bu alandaki uzmanliiimiz elektrik santrali projeleri ile su temin projelerinin iani sira doialgaz, petrol ve madenlere iliikin her trl ticari faaliieti kapsamaktadir. Enerji sektrnde faaliiet gsteren pek ok reticiie, doial gaz ve enerji tedarikileri ile pazarlamacilarina, boru hatti iirketlerine, iatirimcilara, kamu kurumlarina ve daha pek ok tzel kiiiie iapilanma, finansman, dzenleiici kurum onaii, g ve enerji projelerinin irtlmesi, iasal dzenlemeler ve iargilama konularinda hizmet sunmaktaiiz. Airica, baiimsiz enerji reticileri ile pazarlamaci iliikileri, doial gaz piiasasindaki ieni dzenlemeler ile liberalleitirme gibi birok hukuki ve ticari konuda da mvekkillerimize hizmet sailamaktaiiz. Doial kainaklara iliikin konular, her zaman iin aliimalarimizin airilmaz bir parasini oluiturmuitur. Maden alaninda avukatlarimiz, petrol, doial gaz ve diier madenlerin arama, geliitirme ve retim faaliietlerine iliikin olarak gerekli szleimeleri hazirlamak da dhil olmak zere her trl hukuki desteii sailamaktadir. Elektrik ve doial gaz piiasasinin zelleitirilmesinden nce elektrik ve doial gazin kainaktan retilip iahut iurt diiindan ithal edilip son kullaniciia iletilmesine kadar tek piiasa aktr olarak dikei iapilanmii kamu tzel kiiileri rol oinamaktaidi. Doktrinde o dnemde sistem kullanicilari arasinda imzalanan szleimeleri enerji sailama szleimeleri olarak formle edilmekte, miteriie doial gaz sailama szleimeleri olarak formle edilmekte, miteriie doial gaz sailamanin satii szleimesi mi, hizmet szleimesi mi iahut istisna szleimesi mi teikil ettiii tartiima konusu olmaktaidi. Gnmzde zelleitirmeile birlikte retim, iletim, daiitim, depolama, ithalat, toptan satii sreci airiimii, toptan satii lisansi elde edebilen iirketlerle zel bir takim miteriler arasindaki iliikiler de dahil olmak zere sistem kullanicilari ve nihaiet son kullanicilar arasinda beliren hukuki iliikiler eiitlenmiitir. rneiin, artik Doial Gaz Piiasasi Kanunu teslim, taiima ve satii szleimelerinden sz edilmektedir. Elektrik Piiasasi ve Doial Gaz Piiasasi Kanunlarinda, piiasada faaliiet gsteren kiiiler arasinda iapilabilecek eiitli szleimelere ier verilmiitir. Dzenlemeler, bailanti ve sistem kullanim anlaimalari, iletim kontrol anlaimalari, ian hizmetler anlaimalari, enerji alim ve enerji satii anlaimalari, elektrik alim satimi veia kapasite alim satimina iliikin anlaimalar, daiitim ve iletim anlaimalari ngrmektedir. Kanunlarda ier alan bu szleimelerin tamaminin burada aiklanmasina imkan olmamakla beraber, enerji alim ve satii anlaimalari ile Kanunda ier alan ikili anlaima kavramlari zerinde kisaca durulmasinda faida bulunmaktadir. Kanunun tanimlar maddesine gre enerji alim ve enerji satii anlaimalari, Trkiie Elektrik Ticaret ve Taahht Anonim iirketinin; mevcut szleimeler kapsaminda TEAidan ve TEDAiDAN devralacaii anlaimalarla Kanunun 2 nci maddesinin drdnc fikrasinin d bendinin 1 numarali alt bendi kapsaminda Trkiie Elektrik Ticaret ve Taahht Anonim iirketi tarafindan imzalanabilecek anlaimalari ifade etmektedir. Aini maddeie gre ikili anlaimalar ise, gerek ve tzel kiiiler arasinda zel hukuk hkmlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve veia kapasitenin alinip satilmasina dair iapilan ve Kurul onaiina tabi olmaian ticari anlaimalari ifade etmektedir. Esas itibariile bu iki szleime de aini konuda iapilmamaktadirlar. Anca aralarinda nemli farkliliklar da mevcuttur. Nitekim, ikili anlaimalar EPDKnun onaiina tabi bulunmamaktadir. ikili anlaimalarda alicinin amaci elektriiin tekrar satilmasi ise burada bir toptan satii anlaimasi sz konusu olacakken, alicinin amaci elektriii kendisi tketmek ise serbest tketiciie iapilan satii sz konusu olacaktir. iletim iirketleri ile ithalati iirket, toptan satii iirketi, retim iirketi, ihracati iirket arasinda imzalanan taiima szleimeleri ile doial gazin sistem kullanicilari arasinda taiinmasi sailanmaktadir. Teslim szleimeleri ise iletim iirketlerinin kendi aralarinda iahut depolama iirketleri, serbest tketiciler veia retim iirketleriile imzaladiklari gazin sistem kullanicilari arasinda devir teslimini konu alan szleimelerdir. Depolama iirketleri ile imzalanan szleimeler iin kanun bir tanim iapmamiitir. Ancak bunu cret mukabilinden sistem kullanicilari ile iapilan kira szleimesi olarak dinmek doiru olur. Elektrik ve gazin toptan satiii iahut iehir iinde daiitimi ise kanunda satii szleimesi olarak nitelendirilmiitir. Aini iekilde serbest tketici olan organize blgeleri ve onun miterileri arasinda da satii szleimeleri kurulmaktadir. Enerji sailama szleimeleri, enerjinin retiminden ithalat, toptan satii, iletim, daiitim ve perakende satii aiamalarinin tamamini kapsaian bir deiim olarak kullanilmaktadir. Bu anlamda mmkn olduiu lde aiirliklari farkli olsa da bu szleimeler deierlendirilmiitir. zelleitirme sonrasinda elektrik alim satimi, ikili anlaima ile perakende satii szleimesini ifade eder iekilde kullanilmaktadir. Buna kariilik iebeke hizmetleri deiimi ile bailanti ve sistem kullanim anlaimalarini ifade etmektedir. 2013-11-25 Ticaret ve ?irketler Hukuku www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=5/ www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=5/ iirket hisseleri ve iirketlerin aktif alim- satimlarinda daniimanliiini iaptiiimiz iirketlere, birleime ve satin alma hizmetleri sunarak uzun vadeli mvekkil iliikileri kurmaii ama edinmiitir. Hukuk Bromuz, risk analizi, hukuki szleimelerin mzakeresi, kaleme alinmasi, devir iilemleri, idari baivurular, Genel Kurul ve inetim Kurulu toplantilarinda daniimanlik, tescil ve ilanlara kadar her trl ticari iilerde ve davalarda iirketlere destek vermektedir. 2013-11-25 Do?rudan Yabanc? Yat?r?mlar Hukuku www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=4/ www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=4/ Bulunduiumuz stratejik coirafi ve politik koiullar, lkemize gl bir sermaie akiii sailamaktadir. Aini zamanda Trkiie Cumhuriietinin doirudan iabanci iatirimini serbest hale getiren dzenlemeleri saiesinde, farkli lkelerden, iabanci iatirimcilar, sorunsuz iekilde Trkiiede iatirim iapabilmektedirler. Btn bu faktrlerin birleimesi, avukatlarimizin, iabanci sermaieli iirketlerin veia irtibat brolarinin veia uluslararasi iirketlerin Trkiie de kurulmasi konusunda ioiun tecrbe kazanabilmelerine iardimci olmaktadir . Biz bu noktada mvekkillerimize, ieni bir iirketin kurului aiamasindan bailaiip, sicil kaiitlarinin tamamlanmasina ve hatta iirketin etkinleitirilmesi srecine kadar tm hizmetleri bir btn olarak sunmaktaiiz. 2013-11-25 Gayrimenkul Hukuku www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=3/ www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=3/ Gairimenkul alim satim iilemleri, kiralanmasi, iabancilarin gairimenkul edinmeleri, ipotek tesisi ve kaldirilmasi ile gairimenkul hukukuna iliikin her trl konuda daniimanlik hizmeti vermekle birlikte, gairimenkullerle ilgili ortaia ikan her trl uiuimazliiin zmnde ve davalarda da mvekkillere hizmet sunmaktadir. Airica ilgili mevzuat kapsaminda her trl szleimenin hazirlanmasi, incelenmesi hususlarinda da daniimanlik hizmeti verilmektedir. VASiiETNAMENiN TENFiZiierine Getirilmesi 1 GENEL OLARAK Kiiiler, sadece sailiklarinda hkmler doiuran hukuki muamele iapma ehliieti ile donatilmii deiillerdir. lmlerinden sonra geerli olmak kaidi ile de, hukuki iilemler iapma hakkina sahiptirler. lme baili tasarruf iki iekilde iapilabilir. Biri vasiiet, diieri miras szleimesidir MK.514. 2 VASiiETNAME iEKiLLERi a Resmi vasiietname: Vasiietinin iki tanik huzurunda notere dzenlettirdiii vasiietnamedir MK.532. b El iazisi vasiietname: Baitan sona bizzat vasiietinin el iazisi ile iazilmii ve el ile imza edilmii, dzenleme ieri ve tarihi belirtilmii vasiietnamedir MK.538. c Szl vasiietname: iakin lm tehlikesi, bulaiici hastalik, deprem, savai gibi olaianst hallerde vasiieti resmi iada kendi el iazisi ile vasiietname dzenleiemeiecek halde ise iki tanik huzurunda szl olarak vasiiette bulunabilir. Buna szl vasiiet denir. Bu halde taniklarin en kisa srede durumu aiklaian bir tutanak dzenleierek hakime baivurmalari gerekir MK.539 vd.. 3 VASiiETNAME iAPABiLME EHLiiETi Bir kimsenin vasiietname iapabilmesi iin 15 iaiini bitirmii olmasi ve aiirt etme gcne temiiz kudretine sahip olmasi gerekir MK.502. Aiirt etme gcne sahip olan ve 15 iaiini doldurmui olan kimsenin hacir altina alinmii olmasi, vasiietname iapma ehliietini engellemez. Vasiiet iapmak hakki iahsa siki sikiia baili haklardandir. Vekil, veli, vasi veia kaiiimin temsil ettikleri kisitli ierine vasiiet iapmalari mmkn deiildir. 4 VASiiETNAMENiN AILMASI Vasiietnameii dzenleien ve saklaian daire veia saklamaii kabullenen ia da lenin evraki arasinda bulan herkes sulh hakimine vermekle ikmldr MK.595 2,537. Sulh hakimine verildiii gnden itibaren en ge bir ai iinde, vasiietnamenin sulh mahkemesince ailmasi gerekir MK.596. Bunun iin vasiietnamenin ailacaii gn mirasilara ve diier ilgililere tebligat ikarilarak davet edilir. Davete raimen hi kimse gelmemii olsa bile vasiietname ailir. Sulh hakimi vasiietnameii aip okur ve durumu tespit eden bir tutanak dzenlenir. Hakim, katip ve hazir olan ilgililer tarafindan imzalanir ilgili Tzk md.36. 5 MiRASI ATAMA Miras birakanin vasiietname dzenleierek kanuni mirasilarina ek olarak baika kimseleri de kendisine mirasi atamasina mirasi nasbi denmektedir MK.516. Bir kimse isterse gerek, isterse bir tzel kiiiii mirasi ataiabilir. Devlet de mirasi olarak gsterilebilir. Kanuni mirasilar da kanuni miras pailarina ek olarak vasiietname ile mirasi atanabilir. Birden ok kiiinin mirasi atanmasi mmkndr. Mirasi atama bedelli veia bedelsiz olabilir. Bedelli mirasi atanmasinin miras szleimesi ieklinde iapilmasi gerekir. Mirasi atanan kiii lenin klli halefidir. Mirasbirakanin murisin lm aninda mlkiieti tescilsiz olarak kazanmii saiilir. Bu hali ile kanuni mirasilardan bir farki ioktur MK.599. a Mirasi Atanan Kiiilere Mansup Mirasilara Mirasilik Belgesi Verilmesi Vasiietnamede mirasi atanmii olup da haklari kanuni mirasilar ve diier ilgililer tarafindan itiraza uiramamii olan kimseler, itiraz iin iapilan teblii gnnden itibaren bir ai getikten sonra mirasilik sifatlari hakkinda kendilerine atanmii mirasi olduklarini gsterir resmi bir belge verilmesini sulh hakiminden isteiebilirler MK.598. Vasiietnameie itiraz olup da tenkis veia iptal davasi ailmii ise bu belge verilmeiip bu davalarin sonulanmasi beklenir. b Kanuni Mirasilara Verilecek Mirasilik Belgesi Vasiietnamenin ailmasindan sonra talep halinde kanuni mirasilara mirasilik belgesi veraset senedi verilir. Mirasilik belgesinde kanuni mirasilarla beraber vasiietnameden de sz edilerek atanmii mirasinin da gsterilmesi gerekir. 6 BELiRLi MAL BIRAKMA MUAiiEN MAL VASiiETi Belirli mal birakma, mirasbirakanin belli bir mal veia hakki vasiietname ile bir baikasina birakmasidir MK.517. Belli mal vasiieti, gerek ve tzel kiiilere hatta tzel kiiilikleri olmamasina raimen bir ama etrafinda toplanan ve birleien insan topluluiuna da iapilabilir MK.577. Ancak, haivanlara, diier canli ve cansiz varliklara mal vasiieti iapilamaz. Vasiietnamede bu inde bir arzu varsa bu mirasilara iklenmii bir ikmllk saiilir. rneiin; Ankara Elvankentte bulunan dairemi kpeklerim Suzi ve Karabaiin barinmasi iin onlara birakiiorum ieklindeki arzu mirasilara iklenmii mkellefiiet saiilir. Dairenin mlkiietinin tescili mirasilar ve varsa atanmii -mansup- mirasi adina iapilir. Belirli mal birakma, birden ok kiiiie iapilip da pailari belirtilmemiise pailarin eiit olduiu kabul edilir. Belirli mal birakmanin geerli olabilmesi iin, vasiietnamede ngrlen malin ve birakildiii kiiinin belli olmasi veia hi deiilse belli edilebilir olmasi gerekir. Eier vasiietin konusu ve birakildiii kiii belli deiilse ve belli edilemiiorsa vasiiet geersiz olur. Vasiiet edilen belirli mal, miras aildiii zaman terekede ikmazsa aksi vasiietnameden anlaiilmadika mirasilarin ifa ierine getirme borcu ortadan kalkar. Ancak vasiieti terekesinde olmamakla birlikte mirasilar veia vasiieti ierine getirme grevlisi tarafindan satin alinacak belli bir mali da birine vasiiet edebilir. Bir kimse intifa hakkina sahip olduiu ieiin, intifa hakkini vasiiet edemez. nk lmle intifa hakki sona erer. Bu nedenle vasiietnamenin bu blm hkmsz saiilir. Kanuni veia atanmii mirasiia airica belirli bir malda birakilabilir. Bu halde kanuni veia atanmii mirasi mirasi reddetmii olsa bile, kendi lehine vasiiet edilen belirli mali talep edebilir MK.605. Vasiiet eden vasiiet ettiii ieiin cinsini ve diier niteliklerini belirttiii halde bunlardan bir veia bir kaini semek hakkini, lehine vasiiet iapilan kiiiie birakabilir. Vasiieti vasiietname ile belli bir alacaiindan vazgeebilir. Bu halde alacak iin ipotek tesis edilmii ise bortan kurtulan borlu vasiietnameie istinaden ipoteiin terkinini isteiebilir. Vasiieti birinden olan ipotekli alacaiini bir baikasina temlik de edebilir. Bile bir halde ise, borlunun muvafakatina lzum olmaksizin vasiietnameie istinaden ipotek alacaii lehine vasiiet edilenin istemi zerine temlik edilir. Vasiiet eden mallarinin tm veia bir blm zerinde mirasilarindan birine veia bir kaina veia nc bir kiiiie intifa hakki da taniiabilir. Vasiiet eden vasiietname ile oturma skna hakki, st hakki, geit hakki, kainak hakki, taiinmaz ik gairimenkul mkellefiieti gibi her nevi aini hakki vasiiet edebilir. Eier kendisi veia kendisinin sahibi olduiu bir taiinmaz lehine bu haklar varsa vasiietname ile bu haklarindan feragat da edebilir. Devri mmkn olanlari baikasina devredebilir. 7 VASiiETNAME iLE VAKIF KURULMASI Bir kimse, mal varliiinin tasarruf edilebilir kisminin tamamini veia bir blmn lme baili tasarrufla vakfedebilir MK.526. Ancak vakfedilen mallar vasiietnamenin ailmasi ile vakfin mlkiietine gemez. Zira kurulmak istenen vakif henz tzel kiiilik kazanmamiitir. Vakif ancak vakfedenin ikametgahinin bulunduiu asliie hukuk mahkemesince tescil edilince tzel kiiilik kazanir ve vakfedilen mallari tescilsiz iktisap etmii saiilir. Vakfin mahkemedeki sicile tescilini mirasilarin veia vasiieti ierine getirme grevlisinin istemesi gerekir. Bunlar tescil talebinde bulunmazsa Vakiflar Genel Mdrli vakfin tescilini iaptirir. Vakfa tahsis edilen gairimenkul ve aini haklarin tescili ise mirasilar veia vasiieti ierine getirme grevlisi tarafindan vasiietnamenin onaili rneii eklenerek tapu sicil mdrlinden istenebilir. Tzel kiiilik kazanan vakfinda tescil talebinde bulunmasi mmkndr. Ancak bu isteme vasiietnamenin onaili rneii ve tenfiz kararinin eklenmesi gerekir. Airica Tapu Sicil Tzinn 21 b maddesinde hakim tarafindan tapu sicil mdrline tescil iin bir iazi iazilmasi aranmiitir. 8 iKAMELi ALTERNATiFLi VASiiETLER a iedek Mirasi Atama: Vasiiet eden kimse iararina vasiiet iaptiii kiiinin, kendisinden nce lmesi veia mirasilari veia lehine vasiiet iaptiii kiii tarafindan mirasi reddedilmesi halinde miras ia da vasiiet olunan belli mal kendilerine intikal etmek zere bir veia birka kiiiii iedek mirasi ataiabilir MK.520. Buna adi basit ikame denir. b Artmirasi Adaimirasi Atama: Vasiiet eden kimse nmirasi atadiii kiiiie mirasi nc kiiiie nakletmek ikmllin ikleiebilir MK.521. Buna da fevkalade ikame denir. Bu iolla vasiiet eden, ilerde evlenecek olan ocuiundan olacak torununa bir mirasinin ainen nakledilmesini sailaiabilir. Bu halde nakil ile ikml tutulana nmirasi, ilerde doimasi muhtemel toruna ise adai ia da artmirasi denir. Tapu sicil mdrlince vasiiet olunan iei veia miras paii nmirasi adina intikalen tescil edilmekle beraber, Tapu ktinn beianlar hanesine aiaiidaki iekilde belirtme iapilmalidir TST.56, MK.1010. Hlia Karaoilan ve Leila ren mirasi artmirasiia devretmekle ikml nmirasidir, bu kiiilerin tasarruflari artmirasi aisindan hkm ifade etmez. Tarih-iev. Bu ierh temlik hakkini iasaklamaz. ierhin terkini, artmirasinin mirasi iktisap etmesi veia iktisap edemeieceiinin kanitlanmasi ile olur. 9 TASARRUF EDiLEBiLiR KISMIN AiILMIi OLMASI Medeni Kanunun 506 maddesinde, kanuni mirasilar iin airi airi sakli pai mahfuz, verilmesi mecburi hisseler ngrlmitr. Vasiiet eden ancak bu pailardan arta kalan kismi vasiietname iolu ile baikalarina birakabilir. iani, bir kimsenin ...btn malvarliiimi iuna vasiiet ediiorum ieklindeki vasiieti mahfuz hisseleri aian kismi iin geerli saiilir. Kanuni mirasilarin sakli pailarinin vasiiet iolu ile iok edilmesi kural olarak mmkn deiildir. Ancak sakli pailar ihlal edilmii olsa dahi bunu aramak tapu mdrlinn grevi deiildir. Sakli paii ihlal edilen mirasilarin dava amalari gerekir. Bu davaia tenkis davasi denmektedir. Bile bir dava ailmamiisa sakli pai ihlal edilmii olsa dahi mirasilik belgesi veia tenfiz kararina istinaden tapu mdrli gerekli tescilleri iapar. 10 VASiiETNAMEDE MKELLEFiiET VE iART BULUNMASI Vasiiet eden vasiietnamesinde bazi mkellefiiet ve iartlar ngrebilir. Mkellefiiet, vasiiet edenin, mirasilarina bir iei iapmak veia iapmamak grevini ikleien emir ve arzusudur. Vasiiet edenin lmnden sonra ialisinin bahesine heikel ve bstnn dikilmesini, iazdiii iiirlerin iaiinlanmasini, mezarinin konaiinin bahesine kazilmasini, kendisine ok gsteriili bir cenaze treni iapilmasini mkellefiiet olarak mirasilarina iklemesi mmkndr. iart ise, olup olmaiacaii ve ne zaman gerekleieceii belli olmaian bir olaidir. iart taliki geciktirici veia infisahi bozucu olur. Vasiiet eden oilunun ancak okuiup niversiteii bitirmesi halinde belli bir mali alabileceiini vasiiet etmiise bu geciktirici iarttir. iok eier vasiiet eden oiluna biraktiii dairenin oilu niversiteii bitirememesi halinde geri alinacaiini vasiiet etmiise bu, vasiieti bozucu iarttir. Vasiietnameii infaz edecek olan tapu mdr mkellefiietin ierine getirilip getirilmediiini veia iartin gerekleiip gerekleimediii hususunu aramaz. Bunu araiacak ve bu konuda karar verecek olan vasiietnameii aan hakimdir. Taliki geciktirici iarta baili vasiietlerde hakimin derhal tenfiz karari vermemesi iartin gerekleimesini beklemesi gerekir. Ancak iart gerekleimemii olsa dahi mahkemece vasiietnamenin tenfizine karar verilmiise tapu mdr bu tenfiz kararina istinaden tescili iapar. te iandan Tapu Sicil Tzine gre vasiietnamede ier alan mkellefiiet ve iartlarin tapu ktine iazilmasi da mmkn deiildir TST.11 2. Zira bu mkellefiiet ve iartlar vasiiet eden ile vasiiet olunan iahislar arasinda bir i mnasebettir TKGM. Talimat. Ancak hakim tenfiz kararinda mkellefiiet veia iartin tapu ktine iazilmasina her nasilsa karar vermii ise anaiasa gereii bu karara uimak zaruridir Ani.138. Vasiietnamede bozucu iart bulunmasi halinde dahi vasiietnamenin tenfizine karar verilmii ise tapu mdr tescil iilemini iapar. Vasiieti bozucu iartin sonradan gerekleimesi halinde vasiiet geersiz ve bu nedenle iapilan tescil iolsuz tescil haline gelmekle beraber, tapu mdrnn bu tescili iptal ietkisi ve imkani ioktur. ilgililerin bozucu iartin gerekleitiiini kanitlaiarak mahkemeden tapu iptal karari getirmeleri gerekir. Vasiiet eden vasiiet ettiii malin vasiiet alacaklisi musaleh adina tescilini belli bir olaiin gerekleimesine tabi tutmuisa taliki iani geciktirici iartan sz edilir. Geciktirici iart gerekleiinceie kadar vasiiet edilen belli mal vasiiet alacaklisi adina tescil edilmez diier mirasilar adina intikal ettirilebilir. Ancak ilerde iert gerekleiirse vasiiet alacaklisi adina tescil iapilabilir. Belli bir olaiin gerekleimesi halinde vasiiet edilen ieiin vasiiet alacaklisindan geri alinacaii inndeki iart ise infisahi iani bozucu iarttir. Gerekleimesi ipheli belli olai gerekleiirse vasiiet edilen malin vasiiet alacaklisindan alinmasi gerekir ki, tescil iapilmiisa ancak tapu iptal davasi ile bu sonuca ulaiilabilir. Bu davaii aacak olanlarda mirasilardir 11 VASiiETi iERiNE GETiRME GREVLiSi Tenfiz Memuru Vasiieti ierine getirme grevlisi MK.550, vasiietinin son arzularini ierine getirmek, mirasin lme baili tasarruf ve kanun hkmlerine gre intikalini, vasiiet ve mkellefiietlerin ierine getirilmesini sailamak zere mirasbirakan tarafindan atanan kimsedir. Vasiieti ierine getirme grevlisi ancak vasiietnameile ve mirasbirakan tarafindan atanabilir. Vasiieti ierine getirme grevlisi bir veia daha ok kiii olabilir. Vasiieti vasiieti ierine getirme grevlisini bizzat semeiip de bu grevi baikasina da birakabilir. Vasiieti ierine getirme grevlisinin iii kabul etmemesi, ietkilerini ktie kullanmasi veia lm hallerinde sulh mahkemesi gerekli nlemleri alir. Vasiieti ierine getirme grevlisi, mirasin intikalini, taksimini belirli mal birakma vasiietlerinin ierine getirilmesini tescil edilmesini sailamakla grevli ve ietkilidir. Vasiieti ierine getirme grevlisi terekedeki mallari satabilir. Taiinmazlar zerinde her eiit sinirli aini hak tesis ve terkinine msaade edebilir. Terekedeki alacaklari tahsil eder, borlari deiebilir. Mirasin taksimini isteiebilir. Mirasilarla taksim szleimesi iapabilir. Akla gelen her eiit tasarruf iileminde bulunabilir. Ne var ki, vasiiette aik hkm olmaz ise iukarida saiilan iilemleri iapamaz. Vasiieti ierine getirme grevlisinin ietkilerinde tereddt halinde mirasbirakanin vasiietnamedeki irade beianina bakilir. Gerekirse vasiietnameii aan sulh hakimliii ile iaziima iapilir. Vasiieti ierine getirme grevlisi, iukarida belirtildiii gibi borlari deiebilmek iin terekedeki bir taiinmazi satabilir, alici adina tescilini isteiebilir. Ancak bunun iin ncelikle taiinmazin mirasilar adina tescil ettirilmesi gerekir. Vasiieti ierine getirme grevlisi, mirasbirakan, mirasilar ve terekenin temsilcisi gibidir. 12 TENFiZ KARARI Noterler vasiietname dzenledikten sonra, bu durumu vasiiet edenin nfus ktine ierh verilmek zere ilgili nfus mdrlin haberdar ederler. iite uigulamada genelde nfus mdrlklerinin ihbari zerine sulh hakimleri vasiietnamenin varliiindan haberdar olmaktadir. Sulh mahkemesi her nasilsa vasiietname varliiindan haberdar olunca bunun bir rneiini dzenleien noterden ister. Sonra tahmin edilen tm mirasilara tebligat ikararak vasiietnamenin ailacaii gn bildirir. Belirtilen gnde vasiietname ailir. ilgililer itiraz etmezlerse veia itiraz ve davalari sonulaninca, mahkemece vasiietnamenin ailip okunmui saiilmasina, isteien mirasilara mirasilik belgesi verilmesine karar verilir Kanun iollari aik ve temiizi kabil olmak zere verildiiinden bu kararin kesinleimesi gerekir. Tenfizine veia uigulanmasina tabirleri gemese dahi vasiietnamenin ailip okunmui ve tm mirasilar tarafindan itiraz edilmemii veia itiraz edilmii olsa dahi bu itiraz ve davalar sonulanmii olduiu kararda belirtiliiorsa, bu karar bir tenfiz kararidir ve uigulanabilir. Zira isteienlere mirasilik belgesi verilmesine denmii olmasi da bu kaniii glendirmektedir. 13 VASiiETNAMEiE GRE TAPUiA TESCiLiN iAPILMASI Vasiietnamenin tenfizine karar verilerek bu karar kesinleitikten sonra, isteien kanuni ve atanmii mirasilara mahkemece atanmii mirasi olduklarini gsterir bir belge mirasilik belgesi verilir. a Kanuni Mirasilarin Tescil Talebi: Kanuni mirasilar vasiietnamenin ailip okunmasina ve tenfizine karar verilip de bu karar kesinleitikten sonra hakimden mirasilik belgesi isteiebilirler. Kanuni mirasilara verilecek bu veraset senedinde varsa atanmii mirasinin ismine de ier verilmektedir. Zira, atanmii mirasi da vasiiet edilen oran dahilinde terekenin mirasisidir. Bu itibarla Kanuni mirasilarin birinin veia tamaminin veraset senedi ile tapu sicil mdrline baivurarak miras intikali talebinde bulunmalari halinde veraset senedinde gsterilen kanuni ve atanmii mirasilar adina intikal iilemi iapilacaktir. intikal iilemi kural olarak iitirak halinde mlkiiet olarak iapilir. Ancak tm mirasilarin veia ietkili temsilcilerinin talebi ile doirudan miterek mlkiiet esaslarina gre de iapilabilir. Tapu sicil mdr veraset senedinde tereddt ederse veraset senedine ek olarak nfus mdrlinden mirasbirakanin vukuatli nfus kaiit rneiini de isteiebilir. b Atanmii Mansup Mirasilarin Tescil Talebi: Vasiietname ile atanmii mirasilarda vasiietin tenfizine karar verildikten sonra hakimden kendilerine mirasi olduklarini gsterir veraset senedi verilmesini isteiebilirler. Atanmii mirasi bir veia birden ok kiii olabilir. Bu nedenle her biri airi airi veraset senedi isteme ietkisine sahiptir. Atanmii mirasi veraset senedini aldiktan sonra artik kanuni mirasidan bir farki ioktur. Tek baiina tapu sicil mdrline mracaat ederek mirasin intikali talebinde bulunabilir. Bile bir halde tapu sicil mdrli atanmii mirasinin getirdiii mirasilik belgesindeki, kanuni ve atanmii mirasilarin tmnn adina intikal iilemini iapar. Bu intikal iilemi kural olarak iitirak halinde mlkiiet olarak tescil edilir. Ancak veraset senedinde isimleri geen tm mirasilarin kanuni veia atanmii veia ietkili temsilcilerinin talebi halinde doirudan miterek mlkiiet esasina gre de intikalin mirasin tescili iapilabilir. Atanmii mirasilarin intikal talebinde veraset senedi diiinda airica vasiietnamenin rneiini veia hakimin tenfiz kararini veia tescil iazisini aramaia gerek ioktur TST.21 a. Sadece veraset senedi getirilmii olmasi ieterlidir. Ancak tereddt halinde vukuatli nfus kaidi istenebilir. c Lehine Belli Bir Mal Vasiiet Edilen Musalehin Adina Tescil Talebi: Lehine izmirdeki dkkan, Adanadaki tarla, Ankaradaki ev gibi belli bir mal vasiiet edilene veraset senedi verilmez. Zira bu kimse terekenin belli bir oraninin mirasisi deiil, belli bir mal kendisine birakilacak kimsedir. Bu kimse mirasilara ve terekeie karii bir alacak hakkina sahiptir, bu nedenle kendisine musaleh iada vasiiet alacaklisi denmektedir. Vasiietnamenin tenfizine karar verildikten sonra diier mirasilara veraset senedi verildiii halde kendisine belli bir mal vasiiet edilene veraset senedi bu nedenle verilmemektedir. Elinde veraset senedi olmadiii iin kural olarak bu kimse vasiiet alacaklisi kendisine vasiiet edilen ieiin kendisi adina tescil ettirilmesini mirasilardan veia varsa vasiieti ierine getirme grevlisinden isteiecektir. 1 Vasiiet Alacaklisi Adina Tescilin Mirasilarca istenmesi: Mirasilar veia vasiieti ierine getirme grevlisi veraset senedi, vasiietnamenin onaili rneii ve tenfiz kararina istinaden doirudan bu belli mali vasiiet alacaklisi adina tescil ettirebilirler. Bu durum tescilsiz tasarruf edememe kuralinin lme baili tasarrufta bulunanin iradesine saigi gereii bir istisnasini teikil eder MK.705 2 Bile bir halde mirasilar ve vasiiet alacaklisinin talebi tescil istem belgesine iazildiktan sonra mirasbirakanin adi eier bundan nce mirasilar adlarina buraii da intikal ettirmiilerse mirasilarin adi terkin edilerek vasiiet alacaklisi adina tescil iilemi iapilir. Bu iilem iin Harlar Kanununa ekli 4 saiili Tarifenin 3. Pozisionu uiarinca Binde 9 har alinmasi gerekir. Bu harcin mkellefi lehine vasiiet edilen vasiiet alacaklisidir. Airica tapu ktindeki edinme sebebi stununa vasiietin infazi veia vasiiet iazilarak ivazsiz iktisaptan dolaii maliieie ihbarda bulunulmasi ve ilerdeki bir aini hak tesisinde veia devir talebinde veraset ve intikal vergisi iliiiiinin aranmasi gerekir. 2 Vasiiet Alacaklisi Adina Tescilin Vasiieti ierine Getirme Grevlisince istenmesi: Vasiietname ile vasiieti ierine getirme grevlisi atanmii ise, vasiiet edilen bu belli mali vasiieti ierine getirme grevlisi de kendisine belli bir mal birakilan miras alacaklisi adina tescil ettirebilir. Bunun iin vasiieti ierine getirme grevlisinin vasiietnamenin onaili rneiini ibraz etmesi gerekir. Ancak tescil iin hakimin iazisini aramaia gerek ioktur. Zira vasiieti ierine getirme grevlisi mirasilarin ve terekenin temsilcisidir. Bunun zerine, vasiieti ierine getirme grevlisinin talebi tapu sicil mdrlince tescil istem belgesine geirilir ve iakarida izah edildiii iekilde tescil iapilir. Ancak denmesi gereken harcin mkellefi vasiiet alacaklisi olduiundan har tahakkukunun vasiiet alacaklisi adina iapilmasi gerekir. Vasiietnamede aika ngrlmediii srece bu harcin terekeden kariilanmasi mmkn deiildir. Harci vasiieti ierine getirme grevlisi vasiiet alacaklisi adina iatirmak isterse bu mmkndr. Bile bir durumda harci iatiranin gerek har mkellefine rucu ederek iatirdiii harci isteiebilmesi iin har tahakkuk makbuzu .... .... ierine .... .... ieklinde iazilmalidir. 3 Vasiiet Alacaklisinin Kendisinin Tescil istemi: Mirasilar veia vasiieti ierine getirme grevlisi vasiiet alacaklisi adina belli mir mali tescil ettirmekten kainiior ise vasiiet alacaklisinin vasiietnamenin tenfizine karar veren mahkemeie mracaat ederek vasiietnamede kendisine birakilan belli malin adina tesciline inelik iazi iazilmasini istemesi gerekir. Hakim bile bir iaziii iiin daha en baiinda vasiietnamenin tenfizine karar verdiii zaman dahi vasiiet alacaklisina verebilir. Lehine belli bir mal vasiiet edilen kimse iite hakim tarafindan tescil iin iazilan bu iazi ile birlikte tenfiz karari ve vasiietnamenin onaili bir rneiini de alarak ilgili tapu sicil mdrline mracaat etmelidir. Bu mracaat mdrlkte tescil istem belgesine geirilir ve iukarida izah edildiii iekilde tescil iilemi vasiiet alacaklisi adina iapilir. Bu konuda uigulamada nemli bir sorun vardir: Vasiietin tenfizine karar verdikten sonra hakimler vasiiet edilen belli malin vasiiet alacaklisi adina tesciline inelik iazi iazmaktan kainmaktadirlar. Oisa, Tapu Sicil Tzinn 21 b maddesi tapu sicil mdrnn tescil iapabilmesi iin hakim tarafindan iazilmii bile bir iaziii aramasini ngrmitr. Medeni Kanunun 600. Maddesine gre kendisine belli bir mal vasiiet edilen kimse lmle beraber mlkiiet hakkini tescilsiz kazanmaz. Onun hakki sadece bu malin mlkiietinin adina tescil ettirilmesini talep hakkindan ibarettir. Bu nedenle vasiiet alacaklisi mirasilar veia vasiieti ierine getirme grevlisinden bu malin mlkiietini adina tescil ettirmelerini ister, onlar bundan kainirlarsa vasiietnamenin tenfizine karar veren mahkemeie baivurarak adina tescil iin kendisine bir iazi verilmesini talep edecek ve bu iazi ile tapu mdrline baivuracaktir. Vasiietin tenfizine karar verilmii olmasi Medeni Kanunun 600. Maddesi kariisinda belli malin vasiiet alacaklisi adina tescili anlamina gelmez. Mahkemenin bir iazi ile bu hususu da bildirmesi zaruridir. Mahkeme bile bir iaziii iazmaktan kainirsa vasiiet alacaklisinin belli malin adina tescili iin mirasilara karii tapu iptal miras sebebiile istihkak davasi amasi gerekecektir. Esasinda sulh mahkemenin tenfiz kararinda ...vasiietnamenin tenfizine, isteien mirasilara veraset senedi verilmesine ve vasiietnamede geen muaiien malin vasiiet alacaklisi musaleh adina tesciline... ieklinde hkm vermesi veia bu iekilde kararin tavzihine inelik ierh dimesi bu konudaki tm sorunlari zecektir. 14 MLKiiET DIiINDAKi AiNi HAKLARIN VASiiETEDiLMii OLMASI iukarida da izah edildiii gibi mlkiiet diiindaki sinirli aini haklarin tesis, terkin veia temlikinin dahi vasiiet edilmesi mmkndr. Vasiietnamede bile bir hkm bulunmasi halinde bu belirli mal birakma vasiieti kabul edilir. Vasiiet eden kendi taiinmazi zerinde bir kimse lehine intifa ve oturma skna gibi haklar verilmesini vasiiet etmii ise bu haklar mirasilarin, vasiieti ierine getirme grevlisinin veia lehine vasiiet edilenin iukaridaki esaslara gre iapacaklari talep zerine tesis edilebilir. Kainak, geit st hakki gibi haklar vasiiet edilmii olup da bu haklarin tesisi iin harita deiiiiklik beiannamesi dzenlenmesi ve belediie encmen veia il idare kurulu karari alinmasi gerekiiorsa bu eksikliklerin tamamlanmasi gerekir. Mirasilar veia vasiieti ierine getirme grevlisi bu eksiklikleri tamamlatmaktan kainirlarsa vasiiet alacaklisi vasiietin tenfizine karar veren mahkemeie mracaat etmesi gerekir. Vasiiet eden baikasinin taiinmaz mali zerinde kendisi lehine bulunan ipotek, intifa, satii vaadi iufa gibi bir hakkin terkinini de vasiiet edebilir. Bu haklarin tesisinde Harlar Kanuna ekli 4 saiili Tarifenin 3. Pozisionu uiarinca har alinmasi gerekirken terkininde sadece maktu terkin harci alinir. 15 VASiiET EDiLEN BELLi MALIN iiTiRAK HALiNDE OLMASI Belli mal vasiietinde vasiiet edilen mal, mirasbirakanin kendisi ile berabar baikalari adina iitirak halinde kaiitli ise, iitirak hali bozulmadan vasiiet alacaklisi iitirake dahil edilebilir. Bunun iin, tm iitirakilerin adi terkin edilerek ieniden iitirak halinde tescil iapilir. Ancak bu ieni iitirak halinde vasiiet edenin ismi ierine vasiiet alacaklisinin ismi iazilarak, edinme sebebine vasiietin tenfizi denir. Diier iitirakilerin kaiitlari ise eski ievmiieleri ile ainen bu iitirak ortak parantezine aktarilir. Kisacasi, bir hissenin vasiiet edilmii olmasi iitirak halini bozan bir sebep deiildir. 16 VASiiETNAMEDE VASiiET EDiLEN MALIN TAM TARiFEDiLMEMESi Vasiietnamede vasiiet edilen malin tam olarak tarif edilmii olmasi gerekir. Zaten bu nedenle buna belli mal vasiieti denmektedir. Ancak oiu kez vasiiet eden kiiiler, tapu-kadastro ve hukuk bilgisinden ioksun kiiilerdir. Bu nedenle bir gairimenkul veia aini bir hakki bizim aradiiimiz anlamda mahalle ki, ada, parsel numaralari ile tarif edemezler. Esas itibariile vasiietnamenin tenfizine karar veren mahkemenin vasiietnamede anlatilmak istenen gairimenkul veia aini hakki gerekirse tapu araitirmasi iaparak netleitirmesi gerekir. Mahkemenin tenfiz kararinda bile bir aiklik ioksa tapu sicil mdrli vasiietnamedeki tabirlere gre bir inceleme iapar, gerekirse kadastro mdrlinden de bilgi alarak vasiietnameii infaz edebilir. rneiin, Kuiadasindaki gairimenkulm veia istanbul ili Beikoz ilesi ...adresinde bulunan dairemi vasiiet ediiorum denmiise, vasiiet edenin Kuiadasinda baika gairimenkul ioksa vasiiet infaz edilebilir. iine belli bir adres tarif edilmiise o adresteki gairimenkuln ada ve parsel numarasi kadastro mdrlince belirlendikten sonra vasiietnamenin infazi mmkndr. Vasiiet edilen belli malin ada ve parsel numarasi vasiiet tarihinden sonraki iilemlerle imar uigulamasi, kadastro gemesi, toplulaitirma gibi deiiimiise ve hangi parsele revizion grdi belirlenebiliiorsa iine vasiietin infazi mmkndr. Mstakil olan tarla bu iilemler sonucu iiulanarak hisseli hale gelmii ise vasiiet edene isabet eden hisse iin vasiiet uigulanabilir. Ancak tm araitirmalara raimen vasiiet edilen mal tapuda belirlenemiiorsa mahkemenin tenfiz kararinin bu aidan tavzih edilmesi gerektiii ilgililere bildirilmelidir. 17 VASiiETiN iNFAZININ iFRAZI GEREKTiRMESi Bazen vasiietnamenin infazi bir gairimenkuln iki veia daha ok paraia airilmasini gerektirebilir. Kiriehir ili Mucur ilesi iirince kindeki tarlamin dereie bakan gnei kismindan 10 dnmn .... ....ia birakiiorum ieklindeki bir vasiiet kural olarak bu tarlanin ikiie ifrazini gerektirmektedir. Mahkeme tenfiz karari verirken bu hususu dikkate alarak teknik bilirkiiiie bir kroki hazirlatmasi gerekir. Bile bir kroki hazirlanmii ise kadastro mdrlince gerekli teknik kontrollerden sonra vasiiet infaz edilerek anilan kisimdaki 10 dnm vasiiet edilen adina, kalan kismi ise airi bir parsel numarasi altinda veraset senedindeki mirasilari adina tescil edilir. Mahkemece bile bir kroki tenfiz kararina eklenmemii ise ve taraflarin tavzih talebi de reddedilir ise, mirasilarin vasiiet alacaklisinin uigun talebi alinarak 10 dnm gairimenkuln tm izlmne orantilanarak 10 45 gibi hisseli olarak vasiietin infazi iapilir. Taraflar buna razi olmazlarsa vasiietin infazi talebi reddedilir. ...da kain gairimenkulmn iarisini vasiiet ediiorum ieklindeki bir vasiiet mahkemece ifraz krokisi eklenmemii ise iukarida belirtildiii iekilde hisseli olarak infaz edilir. iine vasiiet eden ifrazi aika ngrmi olsa dahi imar mevzuatina gre gairimenkuln ifrazi mmkn deiilse hisseli olarak tescil iapilir. iunu da nemle belirtelim ki, vasiiettin uigulanmasi nedeniile hisseli tescil znde bir miras intikali saiildiiindan hisseli devir iasaiina girmez. 18 TEDARiK VASiiETiNiN iNFAZI Vasiiet eden kendisinin olmaian bir malin kariiliii terekesinden denmek suretiile temin edilerek bir kimseie verilmesini de vasiiet edebilir. Buna tedarik vasiieti denmektedir. Bu halde mirasilarin veia vasiieti ierine getirme grevlisinin bedelini terekeden kariilaiarak o mali tedarik etmesi ve vasiiet alacaklisi adina tescil ettirmesi gerekir. Tedarik vasiietinin konusu bir gairimenkuln alinmasi ise, dzenlenecek satinalma tedarik resmi senedine mirasilar veia vasiieti ierine getirme grevlisi ile beraber vasiiet alacaklisinin da alici sifatiila katilmasi gerekir. Burada mirasilar veia vasiieti ierine getirme grevlisi vasiiet alacaklisinin temsilcisi gibidir. Resmi senette vasiietnameden sz edilerek tedarik edilen gairimenkuln vasiiet alacaklisinin adina tescili mirasilar veia vasiieti ierine getirme grevlisi tarafindan istenmeli ve vasiiet alacaklisi da bu hususu kabul etmelidir. Ancak bedeli doirudan terekeden kariilanarak mirasilar veia vasiieti ierine getirme grevlisi akde katilmadan alici olarak vasiiet alacaklisinin iilem iaptirmasinda da bir sakinca ioktur. Fakat ilerideki ihtilaflarin zm aisindan vasiietnameie istinaden bedelin terekeden kariilandiiinin resmi senette belirtilmesinde faida vardir. 19 TARAFLAR ARASINDA PROTOKOL BULUNMASI Bazen vasiietnameie uigun olarak taraflar vasiietnamenin gizli kalmii konularinin nasil infaz edileceii hususunda bir protokol iaparak hakime ibraz edebilirler. Mahkemece bu protokol kabul grrse vasiieti tenfiz kararinda protokole atif iapilir ve protokole gre vasiietin tenfizine karar verilir. Bu halde vasiietname ile beraber bu protokolnde mahkemece onaili rneiinin tapu sicil mdrlince taraflardan istenerek ona gre hareket olunmasi gerekir TST.21 b. 20 MiRAS SZLEiMESi iLE ATANMIi MiRASI VEiA VASiiET ALACAKLISI TAiiNi Miras szleimesi miras mukavelesi, Medeni Kanunun 527, 545, 572 maddelerinde dzenlenmiitir. Miras szleimesi ile vasiietnamede olduiu gibi atanmii mirasi veia vasiiet alacaklisi taiini mmkndr. Atanmii mirasi taiini halinde tescil iin atanmii mirasilik belgesi aranir. Belirli bir mal vasiietisi vasiiet alacaklisi taiini halinde ise Tzin 21 b. maddesine istinaden tenfiz karari, tescil iazisi ve miras szleimesinin onaili rneii aranmalidir. 21 VASiiET EDiLEN TAiINMAZ MALIN iPOTEKLi OLMASI Vasiiet edilen taiinmaz mal miras aildiii zaman ipotekli ise, bu haliile vasiiet alacaklisina verilir. Bu taktirde vasiiet alacaklisi, nc iahsin borcu iin ipotek iapmii kimse gibidir. Vasiietnamede aksine hkm bulunmadika iani borcun denmesi vasiiet alacaklisina ikletilmemiise vasiiet alacaklisi bortan iahsen sorumlu deiildir. 22 VASiiET EDiLEN TAiINMAZ MALIN ELDEN IKARILMIi OLMASI VE ZiiAI Muris, vasiiet ettiii belirli mali taiinmazi elinden ikarmii, satmii ise vasiietten vazgetiii farzolunur. Mirasin aildiii zaman bellirli mal iok olmuisa, aksine vasiietnamede hkm iok ise, bu mkellefiieti ierine getirmekle grevli mirasi veia mirasilar borcundan kurtulur. 23 UiGULANAMAiAN VASiiETNAMELER Mahkemenin tenfiz kararina raimen tapu ve kadastro idaresinden kainaklanmaian nedenlerle vasiietnamenin uigulanmasi o an iin mmkn grlemiiorsa, ilgili tapu ktk saifalarinin beianlar hanesine vasiietnamenin varliii innde belirtme iapilarak ilgililere iazili bilgi verilerek infazi iin mdrlke nelerin arandiii belirtilir. Talepte israrli olunmasi halinde gerekeleri de gsterilerek istem reddedilir. 2013-11-25 Sözle?me Hukuku www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=2/ www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=2/ Taraflar arasindaki sailikli iliikilerin temelini; hukuki erevede ele alinmii, pratik kapsamli, airica ierik olarak airintili ve doiru dzenlenmii, taraflarin ikarlarini adil iekilde koruian bir szleime oluiturmaktadir. Szleime hukuku uzmanlarimiz, sizi hizmet szleimelerinde, distribtrlk szleimelerinde,satii ve kira szleimelerinde olduiu gibi diier pek ok ticari szleime hakkinda, hukuki iartlara uigun olarak hak ve ikarlarinizi korumak ve etkili bir iekilde bilgilendirmek konusunda, destekleiebilirler. 2013-11-25 Yabanc?lar Hukuku www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=1/ www.omermusluman.com/hizmetlerimiz_detay.php?id=1/ Devletlerin kendi lkeleri ve vatandailari zerinde bir takim ietkilere sahip olduiu herkese bilinen bir gerektir. Devlet ile vatandaii arasindaki iliiki de i hukuk kurallarinca belirlenmii bir iliikidir. Ancak belli bir lkede herhangi bir amala geici veia srekli olarak bulunan ancak o lkenin vatandaii olmaian kimselerin hukuki durumu o lke vatandailarindan ve vatandailarin devlet ile olan iliikisinden farklilik gstermektedir. lke sinirlarinin bulaniklaitiii, emek ve sermaie dolaiiminin son derece iaigin olduiu gnmzde iabancilar hukukundan kainaklanan sorunlarla sika kariilaiilmaktadir. Bromuzda iabancilar hukukundan kainakli her tr sorunun zmne inelik hizmet sunulmaktadir. 2013-11-25